null

0

Super Diesel Additive

Super Diesel Additive


ดูแลเครื่องยนต์ดีเซล

  • ทำความสะอาดหัวฉีดดีเซล
  • ยืดอายุการใช้งานของหัวฉีด และระบบส่งน้ำมันเชื้อเพลิง
  • เคลือบชิ้นส่วนทำให้เขม่า ติดยาก ป้องกันการเกิดแบคทีเรียในถังเชื้อเพลิง
  • เพิ่มค่าซีเทนในน้ำมันดีเซล

การใช้งาน และวิธีใช้
1 กระป๋อง : น้ำมันเชื้อเพลิง 75 ลิตร

SKU
KET157
น้ำหนัก
0 กรัม
ราคา
550 บาท

สินค้าที่คล้ายกัน

ENGINE FLUSH

550 บาท

DIESEL PURGE

790 บาท

CERA TEC

2375 บาท
1900 บาท